Svensk Solenergi | Start / Press / Pressmeddelanden, debattartiklar / Det räcker inte med intresse
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2016-06-08

Det räcker inte med intresse

Med dagens låga energipriser krävs det större insikt bland våra beslutsfattare för att få till stånd en utveckling som får fler privatpersoner och företag att utnyttja solenergi och det svenska näringslivet intresserat att vara med i en allt snabbare internationell utveckling.


Med dagens låga energipriser krävs det större insikt bland våra beslutsfattare för att få till stånd en utveckling som får fler privatpersoner och företag att utnyttja solenergi och det svenska näringslivet intresserat att vara med i en allt snabbare internationell utveckling.

Vi har tekniska och ekonomiska förutsättningar att utveckla en svensk solenergimarknad som leder till företagsutveckling och arbetstillfällen. Solenergi är det förnybara energislag som har högst energiutbyte per areaenhet, samtidigt som det kan integreras i befintlig infrastrukturer.

För att få en nationell marknadsutveckling som kan matcha den internationella utvecklingen måste det (enligt EU-direktiv) finnas nationella planeringsmål, det vill säga att myndigheter och kommuner ska skapa planmässiga förutsättningar för solenergi.

Sverige är i flera avseenden bland de ledande länderna när det gäller FoU kring solceller, speciellt för byggnadsintegrering. De senaste årens globala utveckling med dramatiska prisreduktioner skulle tillsammans med en nationell marknad för solceller öppna upp för svensk produkter. Svenska företag var teknikledande med avseende på solvärme men det saknades en svensk marknad. Istället har det nu installerats mer än 800.000 kvadratmeter (560 MWth) solfångare baserade på svensk teknik i Danmark.

Strategin som kom av sig

Därför är regeringsuppdraget att ta fram en ”Strategi för solel” ett viktigt steg, men Energimyndighetens delrapport föreslår endast ökade informationsinsatser, solkartor och certifiering av installatörer. Den nämner inget om planeringsmål eller den oerhört viktiga marknadsuppföljningen.

Svensk Solenergi har sedan 2009 föreslagit att vi bör planera för 4 TWh solvärme och 4 TWh solel inom tio–tjugo år på motsvarande sätt som vi krattat manegen för vindkraft. På längre sikt är det rimligt att täcka tio procent av vår värmeanvändning i bostäder och service med solvärme och tio procent av vår totala elanvändning med solel.

Begränsat areabehov som matchar elbehovet

De föreslagna planeringsmålen kommer tillsammans att uppta en area i storleksordningen 50–100 kvadratkilometer, vilket är väl inom vad som är tillgängligt i vår befintliga infrastruktur och inte mycket mer än vad som redan finns i andra länder.

Solelanläggningar kommer främst att anslutas till elnätet. 4 TWh solel motsvarar en maxeffekt i storleksordningen 4–5 GW. Det är i samma storleksordning som skillnaden i elbehov mellan dag och natt i det svenska elnätet, där elbehovet är högst när solen lyser (industri, kontor, m m) och lägst när solen gått ner. En aktuell utredning visar att vi tack vare sammanlagring kan hantera minst 10 TWh solel och 45 TWh vindkraftsel i nuvarande svenska elsystem.

Det tänkte vi inte på

Regeringen har en ambition om ett 100 procent förnybart elsystem men nämner inte solel (solkraft). Vidare pratas det överallt om smarta decentraliserade elnät samtidigt som det finns ett akut behov att samordna nuvarande spridda aktiviteter i en nationell plan. Den rådande bristen på insikt om vad som krävs för en bestående marknadsutveckling är en allvarlig begränsning för svenska privatpersoner, företag och på sikt det svenska näringslivet. Därmed blir det också svårt för regeringen att nå sitt mål om ett 100 procent förnybart elsystem.

 

Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare Svensk Solenergi

 

 


Denna krönika publicerades i Energimagasinet nr 3 2016. Tidningen är en medlemsförmån och distribueras till samtliga medlemmar i Svensk Solenergi.

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se