Svensk Solenergi | Start / Om oss / Stadgar
 • Print
 • Facebook
 • LinkedIn

Stadgar

1. Syfte

Svenska Solenergiföreningen (Solar Energy Association of Sweden) ska uppträda under beteckningen ”Svensk Solenergi”, förkortat SSE.

SSE är en branschorganisation med uppgift att främja användningen av solenergi och medverka till att solenergitekniken utvecklas.

SSE ska utveckla kontakter med myndigheter, olika stödfunktioner till medlemmarna och informationsmaterial, m m, som kan användas i olika sammanhang.

SSE skall verka genom konferenser, kurser och annan informationsverksamhet, uppmuntra till nationellt och internationellt utbyte av forskningsresultat och erfarenheter av solenergianvändning, verka för undervisning om solenergi i skolor och högskolor, och fungera som kontaktorgan mellan olika aktörer.

SSE ska medverka till att skapa förutsättningar för att uppnå god kvalitet på marknadens produkter och anläggningar, och att goda ekonomiska och tekniska villkor skapas för en ökad användning av solenergi.

 

2. Medlemmar

Till medlem kan utses företag, organisation eller institution, med verksamhet inom solenergiområdet som kan anses främja föreningens syfte, och som årligen erlägger av årsmötet fastställda avgifter.

Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen till styrelsen, som fattar beslut.

Medlem som önskar utträda ur föreningen anmäler detta skriftligen till styrelsen. Efter denna anmälan äger inte medlemmen rätt att deltaga i föreningens verksamhet.

Medlem som inte fullgör sina åtaganden gentemot föreningen, eller eljest skadar eller motarbetar föreningen eller dess syften, får uteslutas av årsmöte på förslag av styrelsen. Efter det att styrelsen beslutat lägga fram sådant förslag får inte medlemmen deltaga i föreningens verksamhet.

Medlem i föreningen är kollektivt ansluten till International Solar Energy Society (ISES), och kan genom extra årlig avgift bli enskild medlem i ISES och erhålla dess publikationer.

 

3. Styrelse

Mellan årsmöten handläggs föreningens angelägenheter av en styrelse bestående av ordförande jämte sex (6), åtta (8) eller tio (10) ordinarie ledamöter.

Styrelsen skall ha sådan sammansättning att minst två ledamöter representerar företagsmedlemmar med huvudsaklig verksamhet inom solvärmeområdet och minst två ledamöter representerar företagsmedlemmar med huvudsaklig verksamhet inom solelområdet.

Styrelsens ordförande utses av årsmöte. Inom sig utser styrelsen vice ordförande, sekreterare och kassör.

För ordinarie ledamöter utser årsmöte minst två (2) suppleanter. Vid förfall kallar ordinarie ledamot själv en suppleant.

Ordförande och suppleanter utses på ett (1) år medan styrelsens ledamöter utses på två (2) år. Val av styrelseledamöter ska ske på så sätt att hälften av ledamöterna utses varje år.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller av fyra ordinarie styrelseledamöter. Kallelse utfärdas minst en vecka före sammanträde, och sändes även till suppleanter. För beslut krävs bifall av minst fyra (4), fem (5) eller (6) ledamöter, varav minst en (1) ledamot av varje ovan nämnd kategori.

Styrelsen skall tillsätta arbetsgrupper som förbereder olika frågor, såsom exempelvis budgetfrågor, projekt, tidningsfrågor, etc. Ledamot i arbetsgrupp behöver ej samtidigt vara medlem i styrelsen.

Styrelsebeslut i ärende som berör en arbetsgrupp skall fattas efter beredning av arbetsgruppen.

 

4. Valberedning

Inom föreningen ska finnas en valberedning, bestående av tre personer utsedda därtill av årsmöte.

 

5. Årsmöte

Föreningen medlemmar sammanträder årligen före den sista april till årsmöte, på dag och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till mötet skall utsändas till medlemmarna minst tre veckor före mötet. Till kallelsen skall fogas dagordning, propositioner och motioner, jämte styrelsens förslag till beslut.

På årsmötet ska följande ärenden förekomma:

 1. Godkännande av dagordning
 2. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Styrelseberättelse och revisionsberättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltaren rörande förvaltning under den tid berättelsen avser.
 7. Val av styrelsens ordförande.
 8. Val av övriga styrelsemedlemmar jämte suppleanter.
 9. Val av två revisorer och en suppleant för granskning av det löpande årets förvaltning och räkenskaper.
 10. Val av tre ledamöter i valberedning, varav en sammankallande.
 11. Föreningens verksamhet.
 12. Fastställande av medlemsavgifter.
 13. Av styrelse eller medlem väckta frågor och förslag.


Av medlemmar väckta frågor och förslag, som ska 
föredragas för beslut på årsmötet, ska vara insända till styrelsen senast 15 februari. Vid årsmötet har varje närvarande företagsmedlem en röst. Företagsmedlems rösträtt styrkes genom fullmakt. Alla frågor avgöres med enkel röstövervikt och genom öppen omröstning, såvida icke votering med slutna röstsedlar begärs. I händelse av lika röstetal vid öppen omröstning äger mötets ordförande utslagsröst. Vid sluten omröstning fäller i dylikt fall lotten utslaget.

 

6. Extra möte

Styrelsen äger kalla föreningens medlemmar till extra möte när så erfordras eller 1/3 av medlemmarna så begär. Vid extra möte må ej andra ärenden behandlas än de som angivits i kallelsen. I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som stadgas för årsmöte.

 

7. Räkenskaper

Räkenskapsår är kalenderår. Föregående års räkenskaper ska lämnas till revisorerna senast 31 januari.

 

8. Revision

Föreningens verksamhet och räkenskaper ska granskas av två revisorer, varav minst en ska vara yrkesrevisor. Revisionsberättelse med uttalande i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen ska avges senast 28 februari.

 

9. Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar fordras samstämmiga beslut vid två på varandra följande möten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte.

 

10. Föreningens upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten, varvid beslutet ska biträdas av minst 3/4 av de avgivna rösterna vid varje tillfälle. Föreningens behållna tillgångar ska fördelas enligt beslut vid det senare av de två årsmötena. 


STADGAR Svenska solenergiföreningen 3/6 1989

Utgår Utgår från ”Förslag till stadgar framtaget 1988-11-29 av L. Åstrand och A. Boysen i anslutning till sammanslagning av svenska solenergiföreningar.”
Rev. 3 juni 1989: Styrelsens sammansättning enligt par. 3. Styrelse ändrad varefter stadgarna antogs.
Rev. 11 april 2005: Styrelsens sammansättning enligt par. 3. Styrelse ändrad efter beslut vid ordinarie årsmöten 2004 och 2005.
Rev. 14 april 2009: Medlemskategorier och rösträtt enligt par. 2 Medlemmar och 5 Årsmöte ändrad efter beslut vid ordinarie årsmöten 2008 och 2009.
Rev. 4 april 2011: Paragraferna 1. Syfte, 2. Medlemmar och 3. Styrelse ändrade efter beslut vid extra årsmöte 2010 och ordinarie årsmöte 2011.
Rev. 25 april 2019: Paragraf 2. Avveckling av ”Stödjande” medlemmar.

 

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se

Senaste nyheterna

2019-09-26

Anna Werner, vd, Svensk Solenergi

Den första oktober tillträder Anna Werner sin tjänst som vd, med övergripande ansvar för verksamhetens drift och utveckling. Hon blir därmed föreningens första vd.

2019-09-13

Ytterligare 500 miljoner till solcellsstöd under 2019

Regeringen föreslår i höständringsbudgeten för 2019 att medlen till stödet för solceller ökar med ytterligare 500 miljoner kronor. Sammanlagt kommer det därmed att finnas 1,2 miljarder kronor tillgängliga för investeringsstödet under 2019.

2019-08-30

IEA-PVPS rapport om den svenska solcellsmarknaden 2018

2018 års upplaga av IEA-PVPS-rapporten – National Survey of PV Power Applications in Sweden – som beskriver den svenska solcellsmarknadens utvecklingen till och med 2018, finns nu tillgänglig för nedladdning.

2019-05-08

Energiskatte- och momsregler för solelproducenter, april 2019

Reviderat PM om energiskatt på egenproducerad och konsumerad el.

2019-04-26

Årets solenergipriser till Husby Gård och Ferroamp

– 2019 har vi nöjet att premiera såväl industrianläggningar som en hotellkedja, teknisk utveckling och elavtal med solel, konstaterar Jan-Olof Dalenbäck, Svensk Solenergi.