Svensk Solenergi | Start / Om oss / Etik och produkter
 • Print
 • Facebook
 • LinkedIn

Etik och produkter

pdf Etik och produkter

För medlemskap i Svensk solenergi ställs krav på etik, produktkvalitet, yrkesmässig kompetens och lämplig organisation. Nedan beskrivs den praxis som företagsmedlemmar i Svensk Solenergi står för.

Framkommer det att någon gör avsteg från nedanstående ska företaget presentera en plan för när en förändring kan vara genomförd. ”Medlem som inte fullgör sina åtaganden gentemot föreningen, eller på annat sätt skadar eller motarbetar föreningen eller dess syften, får uteslutas av årsmöte på förslag av styrelsen” (enligt föreningens stadgar).

Kommunikation till kunder, med mera

 • Annonsering eller annan marknadsföring ska ske med saklighet, ansvar och objektivitet. Systems och komponenters funktion och egenskaper får inte vara vilseledande utan ska beskrivas utgående från kända fakta som kan verifieras med objektiva testresultat från ackrediterade testinstitut.
 • Det energiutbyte som ett solenergisystem beräknas ge och som delges kunder eller andra parter etc ska kunna verifieras med beräkningar för svenska förhållanden. Den reduktion av CO2-gaser som ett system beräknas ge ska beräknas med vedertagna och accepterade metoder.

Produkter och system

 • Produkter och system som tillverkas, säljs eller används ska vara testade enligt gällande rekommendationer och vara märkta så att det framgår vem som är leverantör.
  • Solfångare som tillverkas, säljs eller används ska vara provade och godkända enligt CEN 12975*
  • Solceller som tillverkas, säljs eller används ska uppfylla krav enligt IEC61215 respektive IEC61646**
  • Systemkonstruktioner ska utföras av person med dokumenterad kunskap och installationer ska utföras av behörig installatör med garantier enligt gällande branschstandard
 • Material som används i produkter eller system som tillverkas, säljs eller används ska väljas enligt principen att ge en så liten miljöbelastning som möjligt med hänsyn till rådande ekonomiska villkor.
 • Så kallade utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens definitioner får inte förekomma i produkter eller system som tillverkas, säljs eller används:
  • CMR (cancerogen, mutagen eller reproduktionsstörande), kategori 1 och 2
  • PBT/vPvB (persistenta, bioackumulerande och toxiska/mycket persistenta och mycket bioackumulerande)
  • Särskilt farliga metaller (kvicksilver, kadmium, bly och deras föreningar)
  • Hormonstörande
  • Ozonnedbrytande
Styrelsen 2007-07-10
 

*) På sikt ska alla solfångare ha Solar Keymark – www.solarkeymark.org.
**) Eventuell motsvarande kompl. formulering med avseende på solceller. 

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se

Senaste nyheterna

2019-09-26

Anna Werner, vd, Svensk Solenergi

Den första oktober tillträder Anna Werner sin tjänst som vd, med övergripande ansvar för verksamhetens drift och utveckling. Hon blir därmed föreningens första vd.

2019-09-13

Ytterligare 500 miljoner till solcellsstöd under 2019

Regeringen föreslår i höständringsbudgeten för 2019 att medlen till stödet för solceller ökar med ytterligare 500 miljoner kronor. Sammanlagt kommer det därmed att finnas 1,2 miljarder kronor tillgängliga för investeringsstödet under 2019.

2019-08-30

IEA-PVPS rapport om den svenska solcellsmarknaden 2018

2018 års upplaga av IEA-PVPS-rapporten – National Survey of PV Power Applications in Sweden – som beskriver den svenska solcellsmarknadens utvecklingen till och med 2018, finns nu tillgänglig för nedladdning.

2019-05-08

Energiskatte- och momsregler för solelproducenter, april 2019

Reviderat PM om energiskatt på egenproducerad och konsumerad el.

2019-04-26

Årets solenergipriser till Husby Gård och Ferroamp

– 2019 har vi nöjet att premiera såväl industrianläggningar som en hotellkedja, teknisk utveckling och elavtal med solel, konstaterar Jan-Olof Dalenbäck, Svensk Solenergi.