Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2017 / Energiskatte- och momsregler för solelproducenter, juli 2017
 • Print
 • Facebook
 • LinkedIn
2017-07-11
|Ekonomi

Energiskatte- och momsregler för solelproducenter, juli 2017

Från och med första juli 2017 gäller nya regler för energiskatt på egenproducerad och konsumerad el. I detta dokument försöker Svensk Solenergi reda ut begreppen och frågeställningarna som uppstår kring de nya reglerna.


hela dokumentet som
pdf 

Sammanfattning

Från och med första juli 2017 gäller nya regler för energiskatt på egenproducerad och konsumerad el. Förenklat gäller följande situation:

 • Den solelproducent som äger en eller flera anläggningar som sammanlagt understiger 255 kW toppeffekt betalar 0 öre/kWh i energiskatt för den egenkonsumerade elen från solceller.
 • Den solelproducent som äger flera mindre anläggningar vars sammanlagda effekt uppgår till 255 kW toppeffekt eller, men där alla de enskilda anläggningarna understiger 255 kW, betalar en energiskatt om 0,5 öre/kWh för den egenkonsumerade elen från solcellerna.
 • Den solelproducent som äger en anläggning med över 255 kW toppeffekt betalar den normala energiskatten på 32,5 öre/kWh i energiskatt för den egenkonsumerade elen som producerats i den anläggningen, men 0,5 öre/kWh i energiskatt för den egenkonsumerade elen från övriga anläggningar om de är mindre än 255 kW.


Skattesänkningen för den som äger flera anläggningar som sammanlagt uppgår till 255 kW eller mer sker genom ett avdrag från gällande skattesats ner till 0,5 öre/kWh i den normalt månadsvisa punktskattedeklarationen för energiskatt.

Tillsvidare rekommenderar Svensk Solenergi att man utgår ifrån moduleffekten vid dimensioneringen av en anläggning utifrån de lagstadgande effektgränserna.

Hur en solcellsanläggning definieras och avgränsas från en annan är fortfarande inte helt klart. Fram tills detta är utrett rekommenderar Svensk Solenergi en försiktig hållning och att samma definition som vanligtvis används av elnätsbolagen används, det vill säga: allt som ligger innanför en och samma anslutningspunkt till koncessionspliktigt elnät räknas som en anläggning.

En solelproducent måste även beakta regelverken kring skattskyldighet för energiskatt. Skattskyldig för energiskatt är som huvudregel den som i Sverige framställer skattepliktig el (producent) eller yrkesmässigt levererar skattpliktig el (leverantör).

Det finns dock undantag från skattskyldigheten, bland annat för den som producerar solel i en anläggning vars installerade toppeffekt understiger 255 kW och som inte förfogar över en sammanlagd installerad toppeffekt som uppgår till 255 kW eller mer (det innebär att hänsyn ska tas till alla anläggningar som personer förfogar över) är inte skattskyldig. Begreppet yrkesmässig leverans har en köprättslig koppling och innebär normalt att el säljs till någon annan mot ersättning. Avseende yrkesmässigheten finns en beloppsgräns på 30 000 kronor. Har solelproducenten sålt el för mindre än detta under ett år blir denna inte skattskyldig. Från och med den första januari 2018 kommer lagstiftningen förändras och från och med detta datum är det bara effektgränserna som avgör om en solelproducent är skattskyldig eller inte.

Den som är skattskyldig ska registrera sig som skattskyldig hos Skatteverket samt redovisa och betala energiskatt för den el som denne förbrukar, både egenproducerad och köpt el.

 

 

Checklistor för installatörer och fastighetsägare

Nedan sammanfattas Svensk Solenergis rekommendationer samt de viktigaste punkterna som installatörer respektive fastighetsägare bör tänka på när det gäller energiskatte- och momslagstiftningen.

För installatörer

 1. Utgå ifrån moduleffekten när anläggningar dimensioneras utifrån effektgränsen på 255 kW.
 2. Utgå tills vidare att allt bakom en anslutningspunkt till koncessionspliktigt elnätet räknas som en anläggning.
 3. Informera kunden om när skattskyldighet infaller och rekommendera dem då att registrera sig som sådana, se nedan under ”För fastighetsägare”.
 4. Om en kund blir skattskyldig, hjälp denne installera en mätare så att hen kan registrera och rapportera den egenkonsumerade elen.
 5. Dimensioner aldrig en anläggning till en privatperson så att anläggningen genererar ett överskott som ger mer än 30 000 kronor per år vid försäljning. Detta eftersom både skattskyldighet och krav på momsregistrering infaller då. En tumregel som kan användas är att om överskottet säljs till 50 öre/kWh så innebär det ett överskott på 60 000 kWh.

För fastighetsägare

 1. Om företaget äger flera anläggningar vars sammanlagda effekt uppgår till 255 kW eller mer bör företaget ringa Skatteverket på numret 010-578 71 02 och be om den specifika bilagan till punktskattedeklarationen som innebär att företaget från och med första juli får göra energiskatteavdrag på den egenkonsumerade elen ner till 0,5 öre/kWh.
 2. Om företaget äger en eller flera anläggningar vars sammanlagda effekt uppgår till 255 kW eller mer ska företaget registreras som skattskyldig för energiskatt. Detta bör göras så snart som möjligt, annars riskeras höga räntekostnader och skattetillägg vid en skatterevision. 
 3. Om företaget inte alls har eller har begränsad avdragsrätt för moms, typiskt bostadsbolag eller bostadsrättsföreningar, kan 8 öre/kWh för all konsumerad el sparas i form av minskade momskostnader om kriterierna för skattskyldighet för energiskatt uppfylls.
 4. Om konsumtionen av egenproducerad och konsumerad el uppgår till 4500 kWh eller mer per år, eller om organisationen tagit emot annat stöd, måste vissa statistiska uppgifter skickas in till Skatteverket

 

 

/