Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2017 / Energimyndighetens solelstrategi lämnar en del att önska
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2017-01-22
|Politik

Energimyndighetens solelstrategi lämnar en del att önska

Svensk Solenergi (SSE) ställer sig för det första bakom Energimyndighetens målbild på 7–14 TWh solel till 2040. SSE ställer sig också bakom Energimyndighetens förslag att ersätta solcellsstödet och elcertifikat med en speciell SolROT (50%) för privatpersoner och föreslår att den görs till en generell SolROT som också omfattar solvärme. Det skulle innebära en väsentlig förenkling för såväl privatpersoner som installatörer.


Däremot motsätter sig SSE förslaget om att utesluta alla anläggningar under 68 kW från elcertifikatsystemet då det inte går att kompensera alla för värdet av elceritifikaten med SolROT eller skattereduktion på inmatad överskottsel.

Med nuvarande utformning kan SolROT bara kompensera privatpersoner och skattereduktionen har en ekonomisk gräns som kommer att överskridas av exempelvis kommunala fastighetsägare, med flera.

SSE motsätter sig också Energimyndighetens förslag till heltäckande statistik då det tar alldeles för lång tid innan den kan användas. Vi måste ha ett nytt statistiksystem så snart som möjligt. 

Vidare anser SSE att det bör bildas en analysgrupp med representanter från Energimyndigheten, Boverket, länsstyrelserna och SSE för en mer kontinuerlig uppföljning av marknadsutvecklingen med de olika stöden. 


Hela remissyttrandet – pdf

Sammanfattning

Branschföreningen Svensk Solenergi (SSE) står bakom Energimyndighetens målbild på 7–14 TWh solel till 2040, samt uppdelningen av tre olika utbyggnadsfaser där fokus fram till 2022 ska ligga på att harmonisera regelverk och stödsystem och där fokus 2022–2040 blir att förvalta en stabil utbyggnad av solel.

SSE står även bakom den generella ansatsen om att målgruppsanpassa och harmonisera regelverken, men anser att en målgruppsanpassning baserad på anläggningsstorleken är för enkel.

Ett förslag som SSE stödjer är att utesluta privatpersoner från solcellsstödet och istället införa en speciell solROT på 50 %. Dock vill SSE poängtera att det är viktigt att solROT-avdraget också omfattar hus som är nyare än fem år och att solvärmeanläggningar inkluderas. Vidare anser SSE att det bör bildas en analysgrupp för både solcellstödet och lagringsstödet där representanter från Energimyndigheten, Boverket, länsstyrelserna och SSE ingår.

SSE stödjer också Energimyndighetens förslag om att sammanställa olika regelverk, kommunernas olika bygglovsregler och råd om fysisk planering för solel på en informationsplattform. Vidare anser SSE att reducerade utbildningskostnader för certifiering av installatörer och en utredning kring hanteringen av framtida modulavfall är bra förslag.

Dock motsätter sig SSE förslaget om att utesluta anläggningar under 68 kW från elcertifikatsystemet. Här anser SSE att Energimyndigheten missat att vissa aktörer inte kan ta del av de föreslagna kompensationerna via antingen ett höjt solROT-avdrag eller skattereduktion. Detta rör främst ägare av flera mindre anläggningar, exempelvis kommunala fastighetsägare, som inte kan ta del av ROT-avdrag, eftersom det bara gäller privatpersoner, och de kan inte ta del av en höjd skattereduktionen eftersom de snabbt passerar gränsen på 30 000 kWh per år och juridisk person. Istället föreslår SSE att förslaget justeras så att det bara är privatpersoner med anläggningar under 68 kW som utesluts och att dessa kompenseras med ett höjt solROT-avdrag.

SSE motsätter sig Energimyndighetens förslag till ny heltäckande solelstatistik då SSE anser att Energimyndigheten missat några viktiga aspekter i sina analyser vilket leder till att förslaget på hur statistiken ska skötas fram till 2020 (eller till dess att energihubben införs) inte kommer ge statistik med tillräckligt hög kvalitet. Svensk Solenergis egna analyser och förslag beskrivs närmare i ett separat remissvar.

Till sist saknar SSE i Energimyndighetens Solelstrategi förslag kring att göra skattereduktionen för den förnybara el, som matas in på elnätet av mikroproducenter, enklare och mer långsiktig. Framför allt vill SSE se ett förslag om att tidsbestämma skattereduktionen för att dels ge investerare en större säkerhet kring de framtida inkomsterna, men också för att möjliggöra framtida sänkningar av nivåerna och därmed besparingar för staten.

/