Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2016 / Nya regler kring fastighetstaxering av solenergi på gång
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2016-07-21
|Ekonomi

Nya regler kring fastighetstaxering av solenergi på gång

Under våren har det pågått en statlig utredning kring hur anläggningar som producerar el och värme ska fastighetstaxeras. Denna utredning har nu lagt fram sina lagförslag och Svensk Solenergi har både under utredningens gång och i ett remissvar framfört våra åsikter i frågan.


Kortfattat om det i fastighetstaxeringsutredningen som påverkar solenergi

Fastighetstaxering sker i sin nuvarande form enligt 1 kap. 1§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152), förkortad FTL. Vid fastighetstaxeringen fattas beslut om fastigheternas skatte- och avgiftspliktsförhållanden och indelning i taxeringsenheter. För elproduktionsenheter sker också en sådan indelning. Dessa delas i dagsläget upp i två huvudkategorier, vattenkraftverk och värmekraftverk. Sol-, vind- och vågkraft ingår för tillfället i kategorin värmekraftverk.

I och med den aktuella utredning föreslås att dessa kraftslag blir behandlade som egna energislag i fastighetstaxeringslagen. För solkraftverk föreslås det att de ska värderas enligt vad som med förslaget betecknas som effektmetoden med skattesatsen 0,2% av taxeringsvärdet (tidigare gällde 0,5% av taxeringsvärdet för en solcellsanläggning).


Utredningen föreslår också att: Så kallad mikroproduktion av el, och annan produktion av el för eget bruk där överskottsproduktionen säljs, innebär normalt inte att en byggnad är inrättad för kommersiell produktion av elektrisk starkström. En sådan byggnad är följaktligen vanligtvis inte kraftverksbyggnad i fastighetstaxeringslagens mening och ska således inte taxeras som elproduktionsenhet /.../.

Vidare föreslår utredningen att en värmecentral definieras som byggnad vilken är inrättad för ickekommersiell produktion och distribution av varmvatten eller annan värmebärare för uppvärmning.

Kortfattat om Svensk Solenergis remissvar

Svensk Solenergi har i sitt remissvar ställt sig positiv till att solkraftverk införs som en kraftverkstyp i fastighetstaxeringslagen och att de värderas enligt effektmetoden med skattesatsen 0,2% av taxeringsvärdet.

Vidare har SSE framfört att vi anser att solcellsanläggningar som monteras på befintliga byggnader, vars huvudsakliga syfte inte är att producera elektrisk kraft, inte ska definieras som kraftverksbyggnader. SSE skulle därför gärna se att de understrukna begreppen i lagförslaget ovan definieras och anser att det bör utredas vad som menas med att ”produktionskapaciteten tydligt överstiger förbrukningen”.

Svensk Solenergi har också ställt sig mycket tveksamma till utredningens förslag att taxera och beskatta värmecentraler, dels för att det är dåligt underbyggt och dels för att utredningen saknar insikt om solvärmesystem som värmecentraler.

Till sist har SSE motsatt sig utredningens förslag att intäkter för elcertifikat bör ingå i beräkningen vid fastställande av taxeringsvärdet för en elproduktionsenhet.

 

Läs hela utredningen

Läs vårt remissvar