Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2016 / Energiöverenskommelse som bådar gott för solcellsmarknaden
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2016-06-11
|Politik

Energiöverenskommelse som bådar gott för solcellsmarknaden

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna presenterade i fredags en överenskommelse om Sveriges långsiktiga energipolitik, som utgör en färdplan för en kontrollerad övergång till ett helt förnybart elsystem. Målet är att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion till år 2040.


Svensk Solenergi gläds över att Sverige nu har en stabil politisk enighet kring ett 100 procent förnyelsebart energisystem.

 

Vi har granskat överenskommelsen för att se vad den kan ha för betydelse för den svenska solcellsbranschen.

Elcertifikatsystemet förlängs

Det som redan fastslagits i överenskommelsen och som får en konkret betydelse för solcellsmarknaden är att elcertifikatsystemet förlängs från det planerade slutåret 2020 till 2030. Målsättningen är att ytterligare 18 TWh förnyelsebar byggas inom elcertifikatsystemet mellan 2020 och 2030 – något Svensk Solenergi har förespråkat, läs vårt förslag.

Modernisera Sveriges ellagstiftning

Ett av våra viktigaste budskap till politikerna i Energikommissionen var att Sverige måste modernisera sin ellagstiftning. Därför är det bra att man klargjort att man har ambitionen att förenkla för den småskaliga elproduktionen. I dag har vi en ellagstiftning som är anpassad för den historiska marknadsstrukturen med en tydlig uppdelning mellan storskalig produktion och konsumtion. För att inkludera de nya fenomenen som decentraliserad mikroproduktion, självkonsumtion, prosumenter, energilagring och e-mobilitet på ett smidigt sätt behöver lagstiftningen revideras.. Det är därför hoppgivande att läsa dessa rader i uppgörelsen:

Småskalig produktion
Teknik och teknikutveckling spelar en viktig roll på el- och energimarknaderna. Befintliga regelverk bör anpassas till nya produkter och tjänster inom energieffektivisering, energilagring och försäljning av el. Det ska bli enklare att vara en småskalig producent av el. Möjligheterna till energilagring ska tas tillvara och utvecklas.

 

Energiskatten höjs

I övrigt innehåller överenskommelsen en del om en fortsatt satsning på överföringskapacitet, efterfrågeflexibilitet och energieffektivisering, men framför allt ändrade förutsättningar för vattenkraften och kärnkraften. Genom att kärnkraftens effektskatt tas bort och vattenkraftens fastighetsskatt sänks kommer vi troligtvis att få behålla de låga elpriserna (spotpriserna) ett bra tag.

Dock kan ekonomin för solcellsinstallationer och energieffektiviseringsåtgärder komma att förbättras genom att de förlorade skatteintäkterna från en slopad effektskatt och sänkt fastighetsskatt ska kompenseras med en höjd energiskatt. Den första juli i år träder lagen i kraft som klargör att egenkonsumtion av el från solcellsanläggningar upp till en total effekt på 255 kW per juridisk person är undantagen energiskatt.

 

Värdet av självkonsumtion ökar

I och med detta innebär en framtida höjd energiskatt att egenproduktion av solel för självkonsumtion kommer bli ännu mer attraktivt. Nu återstår bara arbetet med att förbättra denna lagstiftning så att helst ingen el som självkonsumeras beläggs med energiskatt, och om inte det går att gränsen på 255 kW ändras att gälla per anläggning och inte juridisk person.

Vårt arbete fortsätter

Sammantaget ger Energikommissionens uppgörelse bra möjligheter för en fortsatt positiv utveckling av den svenska solcellsmarknaden. Det återstår dock mycket arbetet med att ta fram konkreta förslag på ändringar i el- och energiskattelagarna. Därför blir det nu ännu viktigare för Svensk Solenergi att utveckla och förklara sina förslag och föra fram dem tillden genomförandegrupp som ska tillsättas.

 

Läs mer på regeringen.se

/