Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2015 / Remissvar: Boverket 95/2015
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2015-06-01
|Politik

Remissvar: Boverket 95/2015

Därför vädjar SSE till Boverket att införa föreskrifter som leder till att vi så snart det är möjligt får en fungerande och ändamålsenlig certifiering av solvärme- respektive solelinstallatörer.

 

Svensk Solenergis remissvarBoverkets förslag.

 

Sammanfattning

Svensk Solenergi (SSE) tillstyrker Boverkets förslag till ändringar, samtidigt som SSE ifrågasätter kravet på ackrediterad utbildning (3§), liksom handläggningen av ”certifiering för vissa installatörer” främst hos regering, men också hos Energimyndigheten, Boverket och Kommerskollegium, som helhet.

I sammanhanget kan vi konstatera att det främst handlar om att uppfylla ett tveksamt och lösryckt krav i ett EU-direktiv. Det handlar inte om att införa en certifiering som den efterfrågas av branschen. Istället för att stärka har handläggningen av den nya certifieringen försvårat solenergibranschens ambitioner att verka för hög kvalitet i arbeten och installationer genom att fördröja pågående utveckling av branschcertifiering i över fem år.

Osäkra marknadsvillkor

Den av EU föreslagna certifieringen bygger på att det finns nationella planer som beskriver hur användningen av förnybar energi ska öka i medlemsländerna. Det saknas en sådan plan för solenergi i Sverige och följaktligen saknas det en beskrivning av en certifierings roll inom ramen för densamma.

Den svenska solenergibranschen (varav majoriteten av de etablerade företagen är medlemmar i SSE) verkar på en marknad med osäkra villkor som hela tiden förändras, t.ex. stöd som införs och tas bort, och när det gäller solelinstallationer, osäkerheter kring olika skatteregler som inte är anpassade till användning av solelsystem i det svenska elnätet.

Branschintresse

SSE är intresserad att kunna erbjuda sina medlemmar en certifiering av installatörer och har sedan 2010, en egen certifiering av solvärmeinstallatörer som var tänkt att utvecklas för att också omfatta certifiering av solelinstallatörer.

I anslutning till regeringens utredning om ”certifiering av vissa installatörer” stoppades utvecklingen av vår certifiering av solelinstallatörer, liksom fortsatt certifiering av solvärmeinstallatörer, i avvaktan på krav på framtida certifiering. Det har nu gått fem år sedan ”certifiering av vissa installatörer” började utredas och vi har fortfarande ingen ”certifieringen av vissa installatörer”.

Efterfrågan och behörighet

En förutsättning för en fungerande certifiering är ett det finns ett behov av certifierade installatörer på marknaden, antingen genom att en sådan efterfrågas av de som vill installera system, eller att den krävs i något lämpligt sammanhang.

För närvarande är det främst branschen själv som efterfrågar en certifiering som kan användas i marknadsföring av installatörer i syfte att kunna konkurrera med certifierad kompetens på en osäker marknad.

Den föreslagna ”certifieringen av vissa installatörer” är frivillig och ger en behörighet som inte efterfrågas. Det finns inga krav på certifiering eller någon ”behörighet” i anslutning till installationer av solvärme- eller solelinstallationer. Det finns inte heller några krav på certifierade produkter (annat än CE-märkning i vissa fall). Däremot krävs det elektrisk behörighet för att ansluta en solel- anläggning till elnätet.

Sammantaget innebär det att en implementering av den föreslagna certifiering- en måste bygga på att man skapar en efterfrågan i nära samarbete med branschen. Vi kan då konstatera att det varit viktigare för regeringen och dess myndigheter att uppfylla tveksamma formuleringar i ett EU-direktiv än att utforma lagar och föreskrifter som förväntas fungera i praktiken.

Utbildning

Det finns ett förhållandevis stort behov av utbildning hos nya aktörer som vill installera solelsystem, samtidigt som den i föreskrifterna beskrivna utbildningen i väsentliga delar motsvarar den utbildning som seriösa leverantörer tillhandahåller sina återförsäljare.

Ett krav (3§) att ett ackrediterat certifieringsorgan ”ska kontinuerligt tillhanda- hålla en utbildning av installatörer” förutsätter att det finns en efterfrågan på en certifiering som bygger på en speciell utbildning. I annat fall kommer det inte finnas underlag för ett certifieringsorgan att ackreditera sig för densamma. Som påpekats tidigare är det inte normalt att den som certifierar (kontrollerar att kraven är uppfyllda) också tillhandahåller utbildning. Det har i sin tur lett till att det ännu inte finns något certifieringsorgan ackrediterat för uppgiften.

Ett krav (14§) att den sökande ska ha genomgått utbildning som anges i 4–9 §§ tillsammans med kravet (13–15 §§) att den sökande ska ha styrkt lämplighet och erfarenhet av praktiskt arbetet inom installation under minst två år, kommer högst sannolikt att innebära att flera sökande som redan är etablerade installatörer behöver betala för en utbildning som hen redan har. Marknaden för solvärmesystem är nära försumbar medan marknaden för solelsystem ökar. I båda fallen är dock de ekonomiska marginalerna små varför en certifiering inte får leda till merkostnader som inte vägs upp av en ökad marknad eller ökade marginaler.

Konsekvensutredning

Vi kan konstatera att konsekvensutredningen är genomförd som om vi hade en fungerande certifiering där föreskrifterna ändras. Så är inte fallet. Konsekvensutredningen borde istället innehållit en bedömning av huruvida de föreslagna ändringarna kommer att leda till att ett certifieringsorgan kommer att bli ackrediterat för uppgiften eller inte.

Konsekvensutredningen borde dessutom belysa att det finns uppenbara marknadsmässiga skillnader med avseende på intresset och marknaden för certifiering av de som huvudsakligen installerar värmepumpar och de som huvudsakligen installerar solvärme- och/eller solelsystem. I det första fallet finns det t.ex. sedan länge en fungerande EU-certifiering.

Därför vädjar SSE till Boverket att införa föreskrifter som leder till att vi så snart det är möjligt får en fungerande och ändamålsenlig certifiering av solvärme- resp. solelinstallatörer.

 

Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare Svensk Solenergi
070-53 731 53, jan-olof@svensksolenergi.se