Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2015 / Elcertifikat – höjd ambitionsnivå
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2015-10-31
|Politik

Elcertifikat – höjd ambitionsnivå

Riksdagen sade den 21 oktober ja till den proposition som föreslår en justering av kvotkurvan i lagen om elcertifikat.


Förslaget innefattar ett nytt nationellt mål som innebär att produktionen av ny förnybar el ska öka med 30 TWh mellan åren 2002 och 2020. Det nu gällande målet för motsvarande period är på 25 TWh. För att den höjda ambitionsnivån ska gälla från årsskiftet krävs även att ett avtal om detta mellan Sverige och Norge godkänns av riksdagen. Den frågan tas upp av finansutskottet i samband med utskottets behandling av budgetpropositionen för 2016.

Kvotplikt

Grundprincipen för systemet är att producenter av förnybar el får ett certifikat från staten för varje producerad MWh. Samtidigt är elleverantörer skyldiga att köpa certifikat som representerar en viss andel av den el de säljer, den så kallade kvotplikten. Försäljningen av certifikat ger producenterna en extra inkomst utöver intäkterna från elförsäljningen. I slutändan är det de elkonsumenterna som betalar för utbyggnad av förnybar elproduktion eftersom kostnaderna för certifikaten är en del av konsumenternas slutliga elpris.

Underutnyttjat

Trots att all el som produceras av solceller är berättigad elcertifikat är det få solcellsägare som utnyttjar systemet. Vid början av 2015 fanns uppskattningsvis endast 30 procent av den installerade solcellseffekten med i elcertifikatsystemet och enbart cirka 15 procent av all solel tilldelades ett certifikat. Anledningen är att dagens utformning av elcertifikatetsystemet inte är anpassat för småskalig elgenerering.

 

Mätning, administration

De mätare som registrerar den el som produceras i en byggnad finns vid gränsytan mellan byggnaden och elnätet. Det innebär att en solcellsägare endast får elcertifikat för det överskott hen matar in till nätet, om hen inte bekostar installation av en intern elmätare och ett mätabonnemang. För småhusägare lönar det sig normalt inte att försöka få elcertifikat för hela sin solelproduktion eftersom kostnaderna för den interna elmätaren och mätabonnemanget ofta blir högre än intäkterna. På grund av det är det många ägare av små solcellssystem som inte tycker den lilla inkomsten som elcertifikaten ger är värd den extra administrativa bördan. Speciellt som det har varit svårt att hitta en köpare för bara några enstaka certifikat per år. Detta håller långsamt på att förändras då antalet elbolag som erbjuder sig att köpa certifikat från mikroproducenter ökar.
 

Öka nyttjandet

Större solcellsanläggningar utnyttjar i högre grad elcertifikatsystemet än små anläggningar. Detta till trots så har elcertifikatsystemet hittills haft en relativt liten betydelse för utbyggnaden av solceller i Sverige. Svensk Solenergi har framfört detta är något som bör ses över i det strategiuppdrag för ökad användning av solel som regeringen gett till Energimyndigheten.

Faktablad från Energimyndigheten