Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2013 / Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2013-11-16
|Övrigt

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Svensk Solenergi vill framhålla vikten av att elcertifikatsystemet anpassas till, förenklas för, solelanläggningar.


Det är för krångligt att ansöka om elcertifikat för små anläggningar vilket innebär att de som investerar i solcellsanläggningar går miste om miljontals kronor i årliga intäkter från elcertifikat! 

Vi noterar i sammanhanget att samtidigt som Energimyndigheten ansvarar för investeringsbidrag för solel gör man också följande framsynta analys: 

"I bedömningen har solkraft exkluderats då elproduktionen från solkraft bedöms som försumbar i förhållande till produktionen från de resterande förnybara energikällorna i energisystemet." i sin rapport ”Identifiering och bedömning av risker mot utbyggnadstakten till 2020.”

 

Svensk Solenergis kommentarer 

Underlätta de administrativa hindren

Elcertifikatsystemet måste anpassas till de små elproducenterna. Det finns för närvarande 345 solcellsanläggningar godkända för tilldelning av elcertifikat, vilket är 13% av alla godkända anläggningar. Om alla nuvarande och framtida anläggningsägare ansöker om elcertifikat kommer solcellsanläggningar högst sannolikt att vara i majoritet inom några år. Det behövs alltså en förenkling, även för Energimyndigheten. 

För att tilldelas elcertifikat finns ett krav på timmätning av elproduktionen. Det bör tas bort för mindre solcellsanläggningar och ersättas med ett krav på årlig avläsning.

Ursprungsgarantier per automatik

Ursprungsgarantier måste i dagsläget sökas på separat blankett. Ursprungsgarantier bör man få per automatik om man söker elcertifikat, där man även anger vilken typ av elproduktion man har. Att alla som är berättigade till ursprungsgarantier får desamma är en förutsättning för att handeln med ursprungsgarantier ska fungera. Annars finns det risk att det handlas med "överskottsel" från solceller där elen inte är ursprungsgaranterad, vilket leder till begreppsförvirring på marknaden.

 

Förenkla försäljningen

Elhandlaren bör vara ansvarig att köpa elcertifikat för solelanläggningar. Se vårt tidigare remissyttrande med avseende på ”Beskattning av mikroproducerad el (SOU 2013:46).

 "I det fall elhandelsbolag hanterar skattereduktionen och köper elcertifikat och ursprungsgarantier förenklas också övergången till riktig nettodebitering när/om det finns regler för det."

Övrigt

Vi stödjer Svensk Vindenergis analys av behovet att justera elcertifikatsystemet för att inte urholka resultatet av detsamma.

Kommentaren som pdf. 

 

Stockholm den 15 november, 2013 

Jan-Olof Dalenbäck – sekreterare
jan-olof @ svensksolenergi.se

070-53 731 53